Boyner Grup Şirketleri Proje ve İş Birliği Sözleşmesi

1. İşbu internet sitesi/e-posta/telefon veya diğer herhangi bir kanal aracılığıyla ilettiğim tüm bilgi ve/veya bilgileri, proje/yeni iş fikirleri ve önerileri hukuken Boyner Grup Şirketleri ile paylaşma hak ve yetkimin olduğunu, işbu bilgi, proje/yeni iş fikirlerini Boyner Grup Şirketleri ile paylaşarak herhangi bir yasa hükmünü ihlal etmediğimi, Boyner Grup Şirketleri’ne ilettiğim bilgi ve/veya bilgilerin, proje/yeni iş fikirlerinin ve önerilerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca fikri ve sınai hak niteliğinde olması halinde Boyner Grup Şirketleri’nin bu paylaşımı yapmış olmam nedeni ile işbu haklara ilişkin şahsıma ve/veya 3. bir kişiye karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Boyner Grup Şirketleri’ne ilettiğim tüm bilgi ve/veya bilgilerle ilgili üçüncü kişilere hiçbir taahhütte bulunmadığımı ve ilettiğim tüm bilgi ve/veya bilgilerin Boyner Grup Şirketleri tarafından değerlendirilmesi süresince üçüncü kişilere bu yönde bir taahhütte bulunmayacağımı ve daha önce taraf olduğum herhangi bir sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmediğimi, aksi halde Boyner Grup Şirketleri aleyhine doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı talepler ile idari ve/veya cezai yaptırımlardan tek başıma sorumlu olacağımı,

2. Boyner Grup Şirketleri ile aramda 4857 sayılı İş Kanunu ve sair yasalar anlamında işçi ve işveren ilişkisi olmadığını,

3. İşbu internet sitesi/e-posta/telefon veya diğer herhangi bir kanal aracılığıyla Boyner Grup Şirketleri’ne ilettiğim tüm bilgi ve/veya bilgilerin, proje/yeni iş fikirlerinin ve önerilerinin Boyner Grup Şirketleri ile herhangi bir sözleşme ilişkisi yaratmadığını, Boyner Grup Şirketleri nezdinde herhangi bir yükümlülük yaratmadığını, Boyner Grup Şirketlerinin bu bilgi ve/veya bilgileri serbestçe değerlendirmeye tabi tutabileceğini,

4. Tarafımdan Boyner Grup Şirketleri’ne iletilen tüm bilgi ve/veya bilgilerin, proje/yeni iş fikirlerinin ve önerilerinin Boyner Grup Şirketleri tarafından değerlendirilip hayata geçirilmeye yönelik ek çalışmalara uygun bulunması ve/veya bu yönde bir işbirliği teklif edilmesi ve önerilen şartların/koşulların tarafımca uygun bulunması halinde söz konusu bilgi ve/veya bilgilere, proje/yeni iş fikirlerine ilişkin Boyner Grup Şirketleri ile aramdaki hak ve yükümlülükleri belirlemek üzere sözleşme/sözleşmeler imzalayacağımı,


5. Boyner Grup Şirketleri’ne ilettiğim tüm bilgi ve/veya bilgilerin, proje/yeni iş fikirlerinin ve/veya benzerlerinin;

I) Boyner Grup Şirketleri’nin herhangi bir çalışanı tarafından -aleniyet kazandırılmış olsun olmasın- daha önce üzerinde araştırma, çalışma ve geliştirme yapılmış olması;

II) Boyner Grup Şirketleri’ne herhangi bir zamanda iletilen bir bilgi, proje ve/veya yeni iş fikirlerinin daha sonraki bir tarihte Boyner Grup Şirketleri tarafından hayata geçirilen herhangi bir projede benzer bir düşünceden esinlenilmesi ve/veya ciddi sayılmayacak bir derecede benzerlik göstermesi ve/veya daha önce Boyner Grup Şirketleri tarafından hayata geçirilen proje ile benzerlikler taşıması,

III) Daha önce Boyner Grup Şirketleri ile paylaşılmış olması,

IV) Dünyada halihazırda mevcut olması ve/veya iletilen tüm bilgi ve/veya bilgilere, proje/yeni iş fikirlerine ve/veya benzerlerine ilişkin herhangi bir çalışma yapıldığına dair bir bilginin var olması,

V) 3. kişiler tarafından şahsımın ilettiği tarihten sonraki bir tarihte de olsa Boyner Grubu’na herhangi bir şekilde iletilmesi/önerilmesi veya her ne surette olursa olsun bunlara aleniyet kazandırılması,

VI) Şahsımın ilettiği tarihten sonraki bir tarihte de olsa aynısı ya da benzerlerinin dünyada herhangi bir şekilde aleniyet kazanarak uygulamaya alınması,

ve/veya bu bilgi ve bilgilerin, proje/yeni iş fikirlerinin içeriklerine göre herhangi bir özgünlük, yenilik, ayırt edicilik ve/veya buluş basamağı vasfını haiz olmaması hallerinden birinin veya bir kaçının varlığı halinde, iletmiş olduğum bilgi ve/veya bilgilerin ve proje/yeni iş fikirlerinin Boyner Grup Şirketleri tarafından değerlendirilmeye alınmayacağını, değerlendirmeye alınmışsa bile buna Boyner Grup Şirketleri’nin tek taraflı iradesi ile son verebileceğini, bu nedenle Boyner Grup Şirketleri’nden talep ve/veya itirazda bulunma ve/veya her ne isim altında olursa olsun herhangi bir bedel talebinde bulunma hakkımın olmayacağını,


6. Boyner Grup Şirketleri tarafından internet sitesi/e-posta/telefon veya diğer herhangi bir kanal aracılığıyla iletmiş olduğum tüm bilgi ve/veya bilgilerin ve proje/yeni iş fikirlerinin herhangi bir bildirim gelmemesinin hiçbir surette iletilen bilgi ve/veya bilgilerin Boyner Grup Şirketleri tarafından kabul edildiği ve/veya işbirliği yapılacağı şeklinde anlaşılmayacağını, paylaşımım ile ilgili tüm risk ve sorumluluğun kendi üzerimde olduğunu,

7. İşbu internet sitesi/e-posta/telefon veya diğer herhangi bir kanal aracılığıyla Boyner Grup Şirketleri’ne ilettiğim tüm dokümanların Boyner Grup Şirketleri’nin tüm iştirakleri, hissedarları ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından da değerlendirmeye alınmasına baştan muvafakat ettiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.